Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

บทบาท  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งแรงงานจังหวัด

ตำแหน่งแรงงานจังหวัดมีบทบาท  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  รวมทั้งประสาน  สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน  เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล
  • จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน  และเสนอข้อกำหนดข้อแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
  • กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • เป็นศูนย์รวม (Focal  point)  สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ  ตำบล หมู่บ้าน
  • ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่จังหวัดมอบหมาย

หมายเหตุ  :  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงแรงงาน
                     เมื่อวันที่  16  มิถุนายน 51  และ อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 51    

 

TOP