Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

บทบาท  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งแรงงานจังหวัด

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวง แรงงานในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด
  2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านแรงงาน/ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการ ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และการสำรวจข้อมูล จัดเก็บข้อมูลด้านแรงงาน
  5. ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ
  6. การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน
359
TOP