Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

บริการด้านแรงงาน

ภารกิจและการบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดพัทลุง

 

1. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง

         – แนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และรับงานไปทำที่บ้าน

         – รับรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ออกจากงาน

         – พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย

         – รับแจ้งการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

         – ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ
            (พม่า ลาว และกัมพูชา)

         – รับแจ้งเบาะแสการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

         – รับแจ้งการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ

         – รับลงทะเบียนผู้สมัครงานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศรับเรื่องร้องทุกข์
           ของคนหางาน

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 18 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
                  โทรศัพท์. 0 7461 4141 โทรสาร. 0 7461 4144 ต่อ 22
                  เว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
                  http://www.doe.go.th/phatthalung/

 
2.  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

        –  คุ้มครองลูกจ้าง/ผู้ใช้แรงงาน ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดในเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย และความเป็นธรรมในการทำงาน
        – ตรวจดูแลและกำกับให้นายจ้าง/เจ้าของผู้ประกอบการ จ่ายค่าจ้างจัดสวัสดิการและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน          
        – ส่งเสริมให้ลูกจ้าง นายจ้างมีองค์กรตัวแทน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  มีความรู้ ประสบการณ์การเจรจาต่อรองสภาพการจ้าง ผลประโยชน์ให้เหมาะสมกับสถานภาพประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ            
       – ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากสถานประกอบการประสบปัญหาการปิดหรือเลิกกิจการ

สถานที่ติดต่อ :  เลขที่ 16/1 ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
                          โทรศัพท์. 0 7461 1958 โทรสาร. 0 7461 1958
                           เว็บไซต์
 http://www.sso.go.th/wprp/phatthalung/home.jsp

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

        –  จ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม             
       –  จ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย หรือสูญหายอันเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ตามกฎหมายเงินทดแทน      
       –  จัดเก็บเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
       –  ตรวจสอบและดำเนินการประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมาย
       –  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง และประชาชนทั่วไป               
       – ประสานงานและติดตามการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ประกันตน

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 16 ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
                    โทรศัพท์. 0 7462 1447-8 โทรสาร. 0 7464 1011
                    เว็บไซต์ http://phatthalung.labour.go.th/

 4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
       –  ส่งเสริม ประสาน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ด้วยการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
       –  บริการฝึกอาชีพระยะสั้น
           (1) หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน (ระยะ 2-6 เดือน แล้วแต่ละสาขาช่าง ฝึกในเวลาราชการ) หอพักฟรี มีเงินอุดหนุนพร้อมชุดฝึก
           (2) หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (ระยะ 12-70 ชั่วโมง รับฝึกทั้งในและนอกเวลาราชการ)

       – ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน

ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

       – ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

       – ช่างควบคุมมอเตอร์  

การประกอบอาหารไทย

       – ช่างพันมอเตอร์

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์  

       – ช่างเครื่องทำความเย็นและ
          ปรับอากาศ

การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

        – ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

       – ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภาย
          ในบ้าน

    – การติดตั้งคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายท้อง
       ถิ่น (
LAN)

       – ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

การนวดแผนไทย

       – ช่างเชื่อมไฟฟ้า

ช่างไม้เครื่องเรือน

      –  ช่างปูกระเบื้อง

 

สถานที่ติดต่อ : 255 หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์. 0 7468 2163-5 โทรสาร. 0 7468 2164
เว็บไซต์
http://www.dsd.go.th/phatthalung

 

616
TOP