Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562

pll_content_description

           วันที่ 9 ธันวาคม 2562) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 พร้อมนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน
ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนายปรีชา  แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง 

TOP