Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง

TOP