Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2565

pll_content_description

            วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งประสานและติดตามภารกิจงาน ตลอดจนรับทราบสถานการณ์ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน จำนวน 65 ตัว ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน เพื่อใส่สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 84 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

TOP