Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 4 เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน”

pll_content_description

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวสุกานดา บัวเนียม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 4 เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน” โดยมี ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP