Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

pll_content_description

       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง และสถานที่ตั้งของผู้เข้าร่วมประชุมฯ

TOP