Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศ ฉบับที่ ๔-๘ (ฉบับรวม) ของประเทศไทย (ภาคใต้)

pll_content_description

TOP