Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 2 พิจารณาการสำรวจคัดกรองข้อมูลคนจนคนเปราะบางตามโครงการ “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน”

pll_content_description

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 2 พิจารณาการสำรวจคัดกรองข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ตามโครงการ “คนเมืองลุงเราไม่ทุ่มกัน” โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมและวางแผน แบ่งมอบภารกิจช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาบุคคล ครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ) ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

TOP