Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง

pll_content_description

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุกานดา บัวเนียมนางสาวจิตยา ณ สวัสดิ์ นางสาวณรีพร คล้ายสมบัติ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ตามโครงการการกำกับ ติตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565ในรูปแบบการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) โดยมี พล.อ.ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting)ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ศาลากลางชั้น 3

TOP