Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ        นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ การประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ แผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) โดยมี นายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เป็นประธานอบรมฯ      ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP