Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 2)

pll_content_description

         วันที่ 25 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์  กัณฐตุริต  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ประกอ      บด้วยอาสาสมัครแรงงาน อำเภอควนขนุน อ.ป่าพะยอม อ.ป่าบอน อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต อ.เขาชัยสน ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/ชุมชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ณ  โรงแรมชัยคณาธานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP