Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.พัทลุง ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล)

pll_content_description

             วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ชั้น 2

 

 

TOP