Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายปรีชา แก้วมณี

  นายปรีชา แก้วมณี

  แรงงานจังหวัดพัทลุง
  • นางวราภรณ์ กัณฐตุริต

   นางวราภรณ์ กัณฐตุริต

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายประกิจ อนันตวงศ์

    นายประกิจ อนันตวงศ์

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   • นางนงเยาว์ พันธเศรษฐ

    นางนงเยาว์ พันธเศรษฐ

    พนักงานธุรการ ส. 3
    • นายสานิตย์ ย้อยรักษ์

     นายสานิตย์ ย้อยรักษ์

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ

   นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวธนัชชา ธรรมประดิษฐ์

    นางสาวธนัชชา ธรรมประดิษฐ์

    จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวสุกานดา สุขแก้ว

     นางสาวสุกานดา สุขแก้ว

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวอุทัยวรรณ ทองใบ

     นางสาวอุทัยวรรณ ทองใบ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจิตยาณ สวัสดิ์

     นางสาวจิตยาณ สวัสดิ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวณรีพร คล้ายสมบัติ

     นางสาวณรีพร คล้ายสมบัติ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวภูริดา พันธุ์ฤทธิ์ดำ

     นางสาวภูริดา พันธุ์ฤทธิ์ดำ

     นักวิชาการแรงงาน
TOP