Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ใน ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ใน ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 4

TOP