Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และจ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง เลขานุการฯ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 5 คน และผู้แทนฝ่ายภาครัฐ จำนวน 5 คน โดยพิจารณาข้อมูลตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนตามเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด โดยจังหวัดพัทลุง ได้สรุปผลมติ การประชุมฯ ให้กระทรวงแรงงาน พิจารณาในลำดับต่อไป

TOP