Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนตุลาคม

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยได้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ปรึกษาหารือ ประสานงานการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน และติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศอิสราเอล รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

TOP