Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับทราบสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ชั้น 2

TOP