Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ตำบลพนางตุง

pll_content_description

        วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่จัดประชุมหน่วยบริการสัญจรแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงาน ณ หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ ตำบลพนางตุง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อแนะนำภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ให้กับประชาชนและแรงงานนอกระบบในพื้นที่ 

TOP