Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2566 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, ติดตามและประสานงานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และได้ให้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ รายงานตัวในที่ประชุม ได้แก่ อาสาสมัครแรงงานตำบลโคกม่วง ตำบลจองถนน            อำเภอเขาชัยสน, ตำบลฝาละมี และตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูนรวมถึง แจ้งปฏิทินการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 52 คน

TOP