Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 3/2565 ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์(LINE vdo cALL)ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP