Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุกานดา บัวเนียม นางสาวจิตยา ณ สวัสดิ์ นางสาวณรีพร คล้ายสมบัติ นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพัทลุง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ระดับตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/ชุมชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง โดย แรงงานจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงศ์ มาเอียด ประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ (LINE VDO CALL) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP