Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

     วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดพัทลุง ผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP