Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้ นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่ายั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) ณ ห้องสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP