Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ” หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน “

pll_content_description

         วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน ” ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่น ในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP