Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

pll_content_description

     วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หจก.ลูกเก้าประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างพื้นที่ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน และ หจก.ชัยชุมพลปิโตรเลียม ประเภทกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พื้นที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

TOP