Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรจ.พัทลุง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดพัทลุง ภาคใต้อ่าวไทย ระยะ 5 ปี

pll_content_description

       วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวภูริดา พันธ์ฤทธิ์ดำ นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดพัทลุง ภาคใต้อ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคความต้องการของทุกภาคส่วนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP