Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 1)

pll_content_description

         วันที่ 24 เวลา 13.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวราภรณ์  กัณฐตุริต  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (อำเภอกงหรา ปากพะยูน บางแก้ว และอำเภอตะโหมด) ติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายภารกิจงานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่/ชุมชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ณ  โรงแรมชัยคณาธานี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP