Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

          วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงสัญญาณผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ซึ่งมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้อประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

TOP