Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง/คณะกรรมการศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง/คณะกรรมการศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WEbex)ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP