Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

5 เสือ แรงงาน จ.พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ กัณฐตุริต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาววรรณิษา แสงฉ่ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจก.เล็ทเทอร์พี ประเภทกิจการผลิตน้ำแข็ง ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาขัยสน และ บจก.เพชรรุ่งเรือง ปิโตรเลียม ประเภทกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

TOP