Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด รายปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม – ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม – ...

TOP