Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

Infographic

การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ...

สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ...

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ...

คู่มือสำหรับกิจการ/กิจกรรมและประชาชน โครงการ “ไทยชนะ”

คู่มือสำหรับกิจการ/กิจกรรมและประชาชน โครงการ “ไทยชนะ” ...

ของขวัญปีใหม่ 5 ให้ จากกระทรวงแรงงาน

ของขวัญปีใหม่ 5 ให้ จากกระทรวงแรงงาน ...

หลักคุณธรรม 4 ประการ

หลักคุณธรรม 4 ประการ ...

TOP