Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2564

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2563

28 เมษายน 2564
TOP