Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2565

20 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2564

4 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2563

28 เมษายน 2564
TOP