Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565

1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565

ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2565

ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564

1 มกราคม 2564 30 เมษายน 2566
TOP