Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

กันยายน 64

5 เมษายน 2565

สิงหาคม 64

5 เมษายน 2565

กรกฎาคม 64

5 เมษายน 2565

มิถุนายน 64

5 เมษายน 2565

มิถุนายน 64

5 เมษายน 2565

พฤษภาคม 64

5 เมษายน 2565

เม.ย.64

4 เมษายน 2565

มีนาคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

12 พฤษภาคม 2564

มกราคม 2564

12 พฤษภาคม 2564

ธันวาคม 2563

12 พฤษภาคม 2564

พฤศจิกายน

12 พฤษภาคม 2564
TOP